เปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ outsource

กำหนดรหัสผ่านเเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ไม่เกิน 8 ตัวอักษรThe password is alphabet or number
at most 8 characters